Wyszukiwarka

 

informacje o firmie

 

Siedziba Zarządu:

Järvevana tee 9-40

11314 Tallinn

Estonia

tel. +372 602 7780

 

Ariregister nr 14617750

Kapitał Akcyjny 1 430 000 EUR
Kapitał Akcyjny opłacony w całości

 

Walne Zgromadzenia

 

NWZA 07.07.2016 roku godz.11.00

2016.06.10
Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. w dniu 07.07.2016 roku godz.11.00

Raport Nr 8/2016

2016.04.08

Temat:

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.


Raport bieżący nr 6/2016

2016.04.13

Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2016r.


Raport bieżący nr 9/2016

2016.04.21
Temat: Korekta raportu okresowego za 2015 rok

Raport bieżący nr 10/2016

2016.05.06
Temat: Podział emitenta

Raport bieżący nr 11/2016

2016.05.06
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na ZWZ Resbud

Raport bieżący nr 12/2016

2016.05.06
Temat: Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Raport bieżący nr 13/2016

2016.05.23
Temat: RESBUD SA Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 14/2016

2016.06.13
Temat: RESBUD SA Zawarcie porozumienia do Umowy pożyczki akcji Damf Inwestycje S.A. (uprzednio FLY.PL S.A.)

Raport bieżący nr 15/2016

2016.06.13
Temat: Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr 16/2016

2016.06.13
Temat: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lipca 2016r.

Raport bieżący nr 17/2016

2016.06.27
Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 18/2016

2016.06.27
Temat: Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1_ ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 19/2016

2016.06.27
Temat: Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 20/2016

2016.06.27
Temat: Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Raport bieżący nr 21/2016

2016.07.08
Temat: Uchwała KDPW w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki

Raport bieżący nr 22/2016

2016.07.08
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.07.2016 roku.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 23/2016

2016.07.08
Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.07.2016r.

Raport bieżący nr 24/2016

2016.07.27
Temat: RESBUD S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 25/2016

2016.07.29
Temat: RESBUD S.A. - Uchwała KDPW w sprawie wymiany akcji w związku z podziałem (Splitem) akcji Spółki

Raport bieżący nr 26/2016

2016.08.08
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 27/2016

2016.08.08
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Raport bieżący nr 28/2016

2016.08.19
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 29/2016

2016.08.19
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 30/2016

2016.08.19
Temat: Nabycie Akcji Emitenta

Raport bieżący nr 31/2016

2016.08.19
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 32/2016

2016.08.19
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 33/2016

2016.09.12
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 34/2016

2016.09.12
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 35/2016

2016.09.12
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 36/2016

2016.09.12
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 37/2016

2016.09.12
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 38/2016

2016.09.12
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 39/2016

2016.09.12
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 40/2016

2016.09.12
Temat: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 41/2016

2016.09.12
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr 42/2016

2016.09.12
Temat: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Raport bieżący nr 43/2016

2016.09.12
Temat: Zamknięcie subskrypcji akcji serii C

Raport bieżący nr 44/2016

2016.09.16
Temat: Uchwała Zarządu KDPW w sprawie przyjęcia do Depozytu praw do akcji serii C

Raport bieżący nr 45/2016

2016.10.06
Temat: Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C

Raport bieżący nr 46/2016

2016.10.06
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 47/2016

2016.10.20
Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 48/2016

2016.11.10
Temat: Informacja dla akcjonariuszy

Raport bieżący nr 49/2016

2016.10.21
Temat: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 listopada 2016r.

Raport bieżący nr 50/2016

2016.11.07
Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Raport bieżący nr 51/2016

2016.11.07
Temat: Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii C

Raport bieżący nr 52/2016

2016.11.10
Temat: Uchwały Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych.

Raport bieżący nr 54/2016

2016.12.13
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.11.2016 roku.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 55/2016

2016.12.13
Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17.11.2016r.

Raport bieżący nr 56/2016

2016.12.20
Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki - Scalenie akcji Spółki

Raport bieżący nr 57/2016

2016.12.20
Temat: Informacja w sprawie korzystnego dla Emitenta rozstrzygnięcia postępowania sądowego o zapłatę.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 58/2016

2016.12.28
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy.

GPW- zawieszenie obrotu akcjami RESBUD SA

2016.12.30
Temat: GPW- zawieszenie obrotu akcjami RESBUD SA

Raport bieżący nr 59/2016

2016.12.30
Temat: Informacja dla Akcjonariuszy.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 1/2017

2017.02.01
Temat: Wznowienie obrotu akcjami Spółki po scaleniu

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 2/2017

2017.02.01
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 3/2017

2017.02.27
Temat: Spłata zobowiązań przez Emitenta.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 4/2017

2017.02.27
Temat: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pliki do pobrania


Opinia i Raport Biegłego Rewidenta wg MSSF Resbud 2016

2017.03.14
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta wg MSSF Resbud 2016

Sprawozdanie finansowe Resbud 2016

2017.03.14
Sprawozdanie finansowe Resbud 2016

Sprawozdanie Zarządu 2016

2017.03.14
Sprawozdanie Zarządu 2016

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 5/2017

2017.03.31
Temat: Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 6/2017

2017.04.06
Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Raport bieżący nr 7/2017

2017.04.18
Temat: Objęcie nowej emisji akcji Emitenta

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 8/2017

2017.04.18
Temat: Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 9/2017

2017.04.26
Temat: Informacja osoby blisko związanej osoby obowiązanej złożona w trybie art. 19 MAR

Raport bieżący nr 10/2017

2017.04.26
Temat: Zamknięcie subskrypcji akcji serii B

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 11/2017

2017.05.24
Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki - Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki


Raport bieżący nr 12/2017

2017.06.09
Temat: Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonej pożyczki

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 13/2017

2017.06.09
Temat: Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonej pożyczki

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 14/2017

2017.06.09
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 15/2017

2017.07.03
Temat: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2017 roku.

Raport bieżący nr 16/2017

2017.07.03
Temat: Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o Ofercie.

Raport bieżący nr 17/2017

2017.07.03
Temat: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 18/2017

2017.07.03
Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2017r.,

Raport bieżący nr 19/2017

2017.07.03
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2017 roku.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 20/2017

2017.07.03
Temat: Uzupełnienie raportu w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2017r.,

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 21/2017

2017.09.15
Temat: Zawarcie umowy pożyczki

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 22/2017

2017.10.26
Temat: Wypłata środków w ramach zawartej umowy pożyczki.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 23/2017

2017.10.26
Temat: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 24/2017

2017.10.26
Temat: Wypłata środków w ramach zawartej umowy pożyczki.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 25/2017

2017.10.26
Temat: Wypłata środków w ramach zawartej umowy pożyczki.

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 26/2017

2017.10.26
Temat: Zamiar uzyskania statusu Spółki Europejskiej przez Emitenta

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 27/2017

2017.10.26
Temat: Rejestracja podmiotu zależnego prawa czeskiego

Pliki do pobrania


Raport bieżący nr 28/2017

2017.10.26
Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 29/2017

2017.10.26
Temat: Powołanie Komitetu Audytu

Pliki do pobrania

Resbud.pl, e-mail: resbud@resbud.pl